Reduta Ordona


OPOWIADANIE ADIUTANTA

Nam strzelać nie kazano. - Wstąpiłem na działo
I spójrzałem na pole; dwieście armat grzmiało.
Artyleryi ruskiej ciągną się szeregi,
Prosto, długo, daleko, jako morza brzegi;
I widziałem ich wodza: przybiegł, mieczem skinął
I jak ptak jedno skrzydło wojska swego zwinął;
Wylewa się spod skrzydła ściśniona piechota
Długą czarną kolumną, jako lawa błota,
Nasypana iskrami bagnetów. Jak sępy
Czarne chorągwie na śmierć prowadzą zastępy.

Przeciw nim sterczy biała, wąska, zaostrzona,
Jak głaz bodzący morze, reduta Ordona.
Sześć tylko miała armat; wciąż dymią i świecą;
I nie tyle prędkich słów gniewne usta miecą,
Nie tyle przejdzie uczuć przez duszę w rozpaczy,
Ile z tych dział leciało bomb, kul i kartaczy.
Patrz, tam granat w sam środek kolumny się nurza,
Jak w fale bryła lawy, pułk dymem zachmurza;
Pęka śród dymu granat, szyk pod niebo leci
I ogromna łysina śród kolumny świeci.

Tam kula, lecąc, z dala grozi, szumi, wyje.
Ryczy jak byk przed bitwą, miota się, grunt ryje; -
Już dopadła; jak boa śród kolumn się zwija,
Pali piersią, rwie zębem, oddechem zabija.
Najstraszniejszej nie widać, lecz słychać po dźwięku,
Po waleniu się trupów, po ranionych jęku:
Gdy kolumnę od końca do końca przewierci,
Jak gdyby środkiem wojska przeszedł anioł śmierci.

Gdzież jest król, co na rzezie tłumy te wyprawia?
Czy dzieli ich odwagę, czy pierś sam nadstawia?
Nie, on siedzi o pięćset mil na swej stolicy,
Król wielki, samowładnik świata połowicy;
Zmarszczył brwi, - i tysiące kibitek wnet leci;
Podpisał, - tysiąc matek opłakuje dzieci;
Skinął, - padają knuty od Niemna do Chiwy.
Mocarzu, jak Bóg silny, jak szatan złośliwy,
Gdy Turków za Bałkanem twoje straszą spiże,
Gdy poselstwo paryskie twoje stopy liże, -
Warszawa jedna twojej mocy się urąga,
Podnosi na cię rękę i koronę ściąga,
Koronę Kazimierzów, Chrobrych z twojej głowy,
Boś ją ukradł i skrwawił, synu Wasilowy!

Car dziwi się - ze strachu. drzą Petersburczany,
Car gniewa się - ze strachu mrą jego dworzany;
Ale sypią się wojska, których Bóg i wiara
Jest Car. - Car gniewny: umrzem, rozweselim Cara.
Posłany wódz kaukaski z siłami pół-świata,
Wierny, czynny i sprawny - jak knut w ręku kata.

Ura! ura! Patrz, blisko reduty, już w rowy
Walą się, na faszynę kładąc swe tułowy;
Już czernią się na białych palisadach wałów.
Jeszcze reduta w środku, jasna od wystrzałów,
Czerwieni się nad czernią: jak w środek mrowiaka
Wrzucony motyl błyska, - mrowie go naciska, -
Zgasł - tak zgasła reduta. Czyż ostatnie działo
Strącone z łoża w piasku paszczę zagrzebało?
Czy zapał krwią ostatni bombardyjer zalał?
Zgasnął ogień. - Już Moskal rogatki wywalał.

Gdzież ręczna broń? - Ach, dzisiaj pracowała więcej
Niż na wszystkich przeglądach za władzy książęcej;
Zgadłem, dlaczego milczy, - bo nieraz widziałem
Garstkę naszych walczącą z Moskali nawałem.
Gdy godzinę wołano dwa słowa: pal, nabij;
Gdy oddechy dym tłumi, trud ramiona słabi;
A wciąż grzmi rozkaz wodzów , wre żołnierza czynność;
Na koniec bez rozkazu pełnią swą powinność,
Na koniec bez rozwagi, bez czucia, pamięci,
Żołnierz jako młyn palny nabija - grzmi - kręci
Broń od oka do nogi, od nogi na oko:
Aż ręka w ładownicy długo i głęboko
Szukała, nie znalazła - i żołnierz pobladnął,
Nie znalazłszy ładunku, już bronią nie władnął;
I uczuł, że go pali strzelba rozogniona;
Upuścił ją i upadł; - nim dobiją, skona.
Takem myślił, - a w szaniec nieprzyjaciół kupa
Już łazła, jak robactwo na świeżego trupa.

Pociemniało mi w oczach - a gdym łzy ocierał,
Słyszałem, że coś do mnie mówił mój Jenerał.
On przez lunetę wspartą na moim ramieniu
Długo na szturm i szaniec poglądał w milczeniu.
Na koniec rzekł; "Stracona". - Spod lunety jego
Wymknęło się łez kilka, - rzekł do mnie: "Kolego,
Wzrok młody od szkieł lepszy; patrzaj, tam na wale,
Znasz Ordona, czy widzisz, gdzie jest?" - "Jenerale,
Czy go znam? - Tam stał zawsze, to działo kierował.
Nie widzę - znajdę - dojrzę! - śród dymu się schował:
Lecz śród najgęstszych kłębów dymu ileż razy
Widziałem rękę jego, dającą rozkazy. -
Widzę go znowu, - widzę rękę - błyskawicę,
Wywija, grozi wrogom, trzyma palną świécę,
Biorą go- zginął - o nie,- skoczył w dół,- do lochów"!
"Dobrze - rzecze Jenerał - nie odda im prochów".

Tu blask - dym - chwila cicho - i huk jak stu gromów.
Zaćmiło się powietrze od ziemi wylomów,
Harmaty podskoczyły i jak wystrzelone
Toczyły się na kołach - lonty zapalone
Nie trafiły do swoich panew. I dym wionął
Prosto ku nam; i w gęstej chmurze nas ochłonął.
I nie było nic widać prócz granatów blasku,
I powoli dym rzedniał, opadał deszcz piasku.
Spojrzałem na redutę; - wały, palisady,
Działa i naszych garstka, i wrogów gromady;
Wszystko jako sen znikło. - Tylko czarna bryła
Ziemi niekształtnej leży - rozjemcza mogiła.
Tam i ci, co bronili, -i ci, co się wdarli,
Pierwszy raz pokój szczery i wieczny zawarli.
Choćby cesarz Moskalom kazał wstać, już dusza
Moskiewska. tam raz pierwszy, cesarza nie słusza.
Tam zagrzebane tylu set ciała, imiona:
Dusze gdzie? nie wiem; lecz wiem, gdzie dusza Ordona.
On będzie Patron szańców! - Bo dzieło zniszczenia
W dobrej sprawie jest święte, Jak dzieło tworzenia;
Bóg wyrzekł słowo stań się, Bóg i zgiń wyrzecze.
Kiedy od ludzi wiara i wolność uciecze,
Kiedy ziemię despotyzm i duma szalona
Obleją, jak Moskale redutę Ordona -
Karząc plemię zwyciężców zbrodniami zatrute,
Bóg wysadzi tę ziemię, jak on swą redutę.

Adam Mickiewicz

 

Ordon's redoubt (the story of an adjutant - fragment)

We weren't allowed to shoot. - I joined the gun team
I looked at the field; two hundreds of cannons were thundering.
Lines of Russian artillery are stretching, making their way,
Like sea shores; straight, long, far away;
And I saw their leader; he arrived, beaconed with his sword
And like a bird one wing of his army he did fold;
The confined infantry spills the wing beneath
Like an avalanche of mud, as a long black column it's spread,
Piled up by sparks of bayonets. Like vultures, hovering
Black flags to death regiments lead.

Against them a white, narrow, sharpen, sticks out,
Like a stone holding back the sea, Ordon's redoubt.
It had only six cannons; they're still full of light and smoke
And not so many hasty words the angered lips throw,
Not so many feelings will pass through a soul in despair,
How many these guns threw bombs, cannons, grape-shots into the air.
Look, there in the middle of the column a grenade sinks
Like a lump of lava in waves, with smoke the regiment it dims;
In the smoke cracks the grenade, the array flies to the sky
And a huge boldness among the column shines.

There a cannon, flying, hisses, howls, threatens from afar
Bellows like a bull before the battle, runs around, nuzzles the ground; -
It has already reached; like boa among columns it twists,
It burns with its chest, it tears with its teeth, with its breath it kills.
The most horrid you can't see, but recognize it by its sound,
By falling down of the death, by the wounded groan loud;
When the column from the end to the end it drills,
It looks as if in the army's middle walked the angel that kills.

Where is the king who crowds slaughter arranges for?
Does he share their bravery, or risk his neck of his own?
No, he sits in his capitol five hundreds miles away
The half of the world's self crowned ruler, the king, so great.
He's frowned, - and arrive suddenly thousands of kibitka wagons;
He's signed, - for their children weep thousands of mothers;
He's nodded, - falls whipping from Chiwa to Niemen.
As God great, as satan sinister, strong man,
When Turks beyond the Balkans are threatened by your bronze,
When the Paris legation lick the feet of yours, -
Warsaw alone your power hurls abuse at,
Raises its hand on you and takes off the ‘hat',
The crown of Kazimierz, Chrobry Dynasty of your head,
Because you son of Wasil, have stolen it and with blood stained!

The tsar is surprised - the Petersburg men shiver in fear,
The tsar gets angry - out of fear die his courtiers;
But the armies pour, who've got faith and God, their king
The tsar is - angry tsar: we die, we'll amuse him.
The Caucasian leader is sent with the forces of the half of the world,
Like a whip in the executor's hand, fervent and capable.
(...)

I've looked at the redoubt; - stockades and embankments,
Cannons and our army's handful and the enemy's bunches;
Everything like a dream has disappeared. - Only the black solid's stayed
The unshaped ground lays - the collective grave.
And there are both those who've defended; and those who've broken into,
For the first time to sincere and eternal peace have come to.
Even if the Cesar told the Moskals to get up, the soul already has been
Moscow. There for the first time, the Cesar can't hear.
There are buried so many hundreds of bodies, names:
Where are souls? I don't know; but I know where Ordon's soul lays.
He'll be the protector of trenches! - the destroying work of art
In good matter is holy, like creation's artwork's part;
God said ‘become', God ‘die' will say.
When from humans faith and freedom run away,
When the earth tyranny and insane pride borders,
Like Moskals Ordon's redoubt pour over -
Punishing the tribe of winners poisoned by crime
God will blow up this earth, like him his own redoubt.

Written by Adam Mickiewicz,1832.
translated by Aleksandra Szymanska